ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

 
  1. [2018] Βιβλιοκριτική του συλλογικού τόμου: Ourania Hatzidaki & Dionysis Goutsos (επιμ.) 2017. Greece in Crisis: Combining Critical Discourse and Corpus Linguistics Perspectives. Amsterdam: John Benjamins. Sociolinguistica: International Yearbook of European Sociolinguistics 32 (1), 299-302.
  2. [2018] Βιβλιοκριτική του συλλογικού τόμου: Nancy D. Bell (επιμ.) 2017. Multiple Perspectives on Language Play. Berlin: De Gruyter Mouton. Linguist List 29.3359.
  3. [2017] Βιβλιοκριτική της μονογραφίας: Can Küçükali 2015. Discursive Strategies and Political Hegemony: The Turkish Case. Amsterdam: John Benjamins. Journal of Language Aggression and Conflict 5 (1), 167-173.
  4. [2017] Βιβλιοκριτική του συλλογικού τόμου: Leonor Ruiz-Gurillo (επιμ.) 2016. Metapragmatics of Humor: Current Research Trends. Amsterdam: John Benjamins. Linguist List 28.3259.
  5. [2016] Βιβλιοκριτική του συλλογικού τόμου: Angelika Zirker & Esme Winter-Froemel (επιμ.) 2015. Wordplay and Metalinguistic/Metadiscursive Reflection: Authors, Contexts, Techniques, and Meta-Reflection. Berlin: De Gruyter. The Humorous Times. Newsletter of the International Society for Humor Studies 29 (1/2), 8-10.
  6. [2016] Βιβλιοκριτική της μονογραφίας: Paul Bouissac (2015). The Semiotics of Clowns and Clowning: Rituals of Transgression and the Theory of Laughter. London: Bloomsbury. European Journal of Humor Research 4 (1), 122-125.
  7. [2014] Βιβλιοκριτική του συλλογικού τόμου: Matthew J. Smith & Randy Duncan (επιμ.) 2012. Critical Approaches to Comics: Theories and Methods. New York: Routledge. The Humorous Times. Newsletter of the International Society for Humor Studies 27 (4), 4-6.
  8. [2013] Βιβλιοκριτική του συλλογικού τόμου: Anita Fetzer (επιμ.) 2013. The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across Cultures. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Journal of Pragmatics 57, 190-193.
  9. [2011] Βιβλιοκριτική του συλλογικού τόμου: Cornelia Ilie (επιμ.) 2010. European Parliaments under Scrutiny. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Journal of Pragmatics 43 (10), 2667-2669.