ΒΙΒΛΙΑ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ

 
 • ΒΙΒΛΙΑ
 1. [2013] Η κοινωνιογλωσσολογία του χιούμορ: Θεωρία, λειτουργίες και διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 2. [2012] The Narrative Construction of Identities in Critical Education [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Basingstoke: Palgrave Macmillan. [Βιβλιοκριτικές στα Journal of Pragmatics, Pragmatics Reviews, Discourse Studies, Discourse & Society, Sociolinguistica]
 3. [2011] Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση [σε συνεργασία με τον Αργύρη Αρχάκη]. Ελληνική γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική. Αθήνα: Πατάκης [Βιβλιοκριτική στο Διαβάζω 519].
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 1. [2018] The Dynamics of Interactional Humor: Creating and Negotiating Humor in Everyday Encounters [σε συνεργασία με τον Jan Chovanec]. Topics in Humor Research 7. Amsterdam: John Benjamins. [Βιβλιοκριτική στο Discourse Studies]
 2. [2014] Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές [σε συνεργασία με τη Μαριάνθη Γεωργαλίδου και τη Μαρία Σηφιανού]. Παραδόσεις 34. Αθήνα: Νήσος.
 3. [2013] Special Issue on Political Humor: Confronting Power with Laughter [σε συνεργασία με την Diana Elena Popa]. European Journal of Humor Research 1 (2), 1-111.
 4. [2011] Studies in Political Humor: In between Political Critique and Public Entertainment [σε συνεργασία με την Diana Elena Popa]. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 46. Amsterdam: John Benjamins. [Βιβλιοκριτικές στα Linguist List, Israeli Journal of Humor Research, Media, Culture and Society, Language in Society, Discourse Studies, Discourse & Society, Humor: International Journal of Humor Research, Pragmatics Reviews]
 5. [2008] Γλωσσάρι Σημασιολογίας και Πραγματολογίας. Διγλωσσοποίηση του A Glossary of Semantics and Pragmatics του Alan Cruse. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 6. [2007] Γλωσσάρι Κοινωνιογλωσσολογίας. Διγλωσσοποίηση του A Glossary of Sociolinguistics του Peter Trudgill. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.